sòng bạc okada - trang web chính thức

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
Email: [email protected]
ĐT & FAX: 028.626.73.101
 

     Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (HSSV) được thành lập ngày 05 tháng 06 năm 2007 theo Quyết định số 135/QĐ-TCCB của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT TW III kèm theo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng.
I. Chức Năng
     Là phòng chức năng chính giúp Hiệu trưởng về  công tác giáo dục, quản lý, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách của học sinh – sinh viên chuyên nghiệp, công tác sinh viên nội, ngoại trú, công tác an ninh trật tự, công tác tư vấn sinh viên và một số công tác khác liên quan đến học sinh- sinh viên của Trường.
II. Nhiệm Vụ
1. Xây dựng kế hoạch giáo dục, quản lý học sinh – sinh viên  chuyên nghiệp trong Nhà trường.
2. Quản lý Ký túc xá của Trường, trực tiếp sắp xếp nơi ở nội trú cho học sinh sinh viên của Trường.
3.
 
Tư vấn, giúp đỡ học sinh – sinh viên  tự học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và các hoạt động khác ngoài giờ học.
4.
 
Đề xuất thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, xét học bổng khuyến khích, kiến nghị, khen thưởng, kỷ luật của học sinh – sinh viên.
5.
 
Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe học sinh – sinh viên và vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà ăn tập thể dành cho học sinh – sinh viên.
6.
 
Trang trí khánh tiết các hội nghị  và các ngày lễ của Trường. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức  các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội khác trong Nhà trường.
7. Tư vấn cho học sinh – sinh viên việc chọn nghề học, tổ chức việc học, ăn ở và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
8.
 
Tư vấn, giới thiệu cho học sinh – sinh viên  học nghề của Trường dự tuyển lao động xuất khẩu theo chương trình cấp phép lao động của Hàn Quốc (EPS).
9.
 
Đề xuất  đầu tư mua sắm, sửa chữa lớn các tài sản lớn cố định do phòng quản lý. Trực tiếp đầu tư mua sắm, sửa chữa nhỏ các mức kinh phí        dưới 30 triệu đồng.
10.
 
Xây dựng đề xuất các qui định hoạt động, ăn ở của học sinh nội trú. Trực tiếp xử lý học sinh – sinh viên ở nội trú vi phạm qui định của Nhà trường.
11. Ký các loại giấy tờ xác nhận cho  học sinh – sinh viên chuyên nghiệp theo quy định của Nhà nước
12.
 
Trực tiếp đề nghị việc nâng cao trình độ chuyên môn, khen thưởng, kỷ luật cán bộ,  giáo viên, công nhân viên trong Phòng.
13.

 

Thường trực hội đồng xét kỷ luật của học sinh – sinh viên, thành viên hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, thành  viên hội đồng tuyển sinh, xét tốt nghiệp của Trường. trực tiếp liên hệ với gia đình và địa phương trong việc giáo dục học sinh- sinh viên.

III. Cơ Cấu Tổ Chức

                      ThS. Nguyễn Văn Năm         Trưởng phòng
                      CN. Nguyễn Thị Tuyết:          Phó Trưởng phòng
                      CN. Hoàng Anh Dũng            Trưởng ban quản lý Ký túc xá
IV. Nguyên Tắc Hoạt Động
1. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.
2.

 

a. Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo qui chế đào tạo; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.   
  b. Phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được Trưởng phòng     phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.
  c. Cán bộ – giáo viên – công nhân viên trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được giao.
  d. Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc  trực tiếp với Phó phòng và cán bộ -giáo viên – công nhân viên của phòng thì Phó  phòng và cán bộ – giáo viên – công nhân viên của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.
3.
 
Phòng có trách nhiệm phối hợp với các Khoa, các Phòng, các Trung tâm và các đơn vị  tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.
All in one