sòng bạc okada - trang web chính thức

PHÒNG QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

I. Chức Năng

     Phòng Quản trị Hành chính là đơn vị giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị và công tác bảo vệ cơ quan của Nhà trường.

II. Nhiệm Vụ

1.
 
Quản lý toàn bộ khuôn viên tại địa chỉ 73 Văn Cao, khu hành chính, chiếu sáng, mạng điện thoại, fax, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn điện trong mọi tình huống.
2.
 
Thực hiện công tác lễ tân các cuộc họp, hội nghị do Nhà trường tổ chức gồm: bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc tiếp đón khách và phục  vụ tiếp khách của Nhà trường.
3.
 
Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, cây xanh của Trường và  quản lý các dịch vụ khai thác mặt bằng, xe ôtô và các dịch vụ khác của Trường.
4.
 
Quản lý các phòng làm việc, hội trường, phòng họp, phòng khách của khu hành chính, thiết bị văn phòng của các đơn vị trong toàn Trường, công tác an toàn vệ sinh của nhà ăn tập thể trong Nhà trường.
5. Quản lý và điều hành đội xe công vụ của Nhà trường.
6.

 

Quản lý và điều hành đội bảo vệ, đề xuất các phương án bảo đảm  tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn tài sản, trang thiết bị, an toàn điện – nước, công tác phòng cháy chữa cháy trong toàn Trường, xây dựng phương án tập huấn phòng cháy chữa cháy hàng năm.
7.
 
Xây dựng qui chế quản lý, sử dụng, khai thác, sữa chữa nhỏ: khu hành chính, thiết bị văn phòng, an toàn điện – nước, phòng cháy chữa cháy của Nhà trường.
8. Quản lý đội ngũ cán bộ, công nhân viên của Phòng theo qui định của pháp luật và của Nhà trường.
9. Là thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ Cấu Tổ Chức

1. Trưởng phòng Hành chính được sử dụng con dấu của Nhà trường khi ký thừa lệnh Hiệu trưởng.
2. Biên chế gồm: 01 Trưởng phòng, 01 hoặc 02 Phó trưởng phòng và 02 hoặc 03 cán bộ nghiệp vụ.
3.
 
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định của pháp luật.

IV. Nguyên Tắc Hoạt Động

1. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của Phòng Hành chính chủ yếu thông qua Trưởng  phòng.
2.
 
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của Phòng được phân công
và các vụ, việc tiêu cực, vi phạm kỷ luật lao động xảy ra trong Phòng.
3.
 
Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng  phòng về những phần việc được phân công.
4.
 
Cán bộ, công nhân viên trong Phòng Hành chính chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được giao.
5.

 

Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc trực tiếp với Phó trưởng phòng và cán bộ, công nhân viên của Phòng thì Phó trưởng phòng và cán bộ, công nhân viên Phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.
6.
 
Trưởng phòng Hành chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị, tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

All in one