sòng bạc okada - trang web chính thức

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

I. Chức Năng

     Phòng Tài chính – Kế toán là đơn vị nghiệp vụ quản lý trực tiếp công tác tài chính, kế toán và tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hoạt động tài chính, kế toán của Nhà trường.

II. Nhiệm Vụ

1.
 
Quản lý thống nhất toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán trong Nhà trường. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và xây dựng dự toán thu, chi hàng năm của Nhà trường theo qui định của Nhà nước.
2.
 
Quản lý, tổ chức, thực hiện ngân sách được Nhà nước giao theo dự toán được Bộ chủ quản duyệt và chấp hành các chế độ chính sách về tài chính của Nhà nước qui định.
3.
 
Quyết toán ngân sách hàng năm theo qui định, thực hiện công khai tài chính hàng quí, năm của Nhà trường theo qui định của Nhà nước…
4.

 

Tham mưu và trình Hiệu trưởng duyệt ban hành các qui định về hoạt động tài chính, kế toán trong Nhà trường, trực tiếp hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính kế toán của các đơn vị thuộc Nhà trường theo qui định của Nhà nước.
5.
 
Quản lý toàn bộ các hoạt động kinh tế, dịch vụ, mua sắm, hợp tác và các hợp đồng khác liên quan đến tài chính của Nhà trường. Trực tiếp soạn thảo và ký kết các hợp đồng trên.
6. Quản lý thống nhất toàn bộ tài sản của nhà trường theo quy định của nhà nước.
7.
 
Quản lý thống nhất toàn bộ các nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển Nhà trường theo qui định  của Nhà nước.
8.
 
Thực hiện thanh quyết toán công tác xây dựng cơ bản của Nhà trường kể cả dự án đầu tư  mới, nâng cấp sửa chữa lớn, nhỏ…
9.
 
Thực hiện thanh quyết toán việc mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong toàn trường theo qui định  của Nhà nước.
10.
 
Chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo bồi dưỡng toàn bộ hệ thống tổ chức tài chính, kế toán trong Nhà trường. Tham gia đề xuất công tác  tổ chức và nhân sự của hệ thống tài chính của Nhà trường.
11. Thành viên Hội đồng tuyển sinh, thành viên hội đồng thi đua.
12. Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên của phòng theo qui định pháp luật.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
14.
 
Thường trực ban thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Nhà trường.(Tổng hợp hoạt động và viết báo cáo cấp trên).

III. Cơ Cấu Tổ Chức

1.
 
Trưởng phòng Tài chính – Kế toán được sử dụng con dấu của Nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh của Hiệu trưởng.
2. Biên chế của phòng:1 trưởng phòng;1 phó trưởng phòng; 1 thủ quỹ; từ 1 đến 4 kế toán viên.
3.
 
Trưởng phòng và phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định pháp luật.

IV. Nguyên Tắc Hoạt Động

1. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.
2.

 

a. Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ chuyên viên; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong  phòng.

b. Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được  phân công .

c. Cán bộ trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những phần việc được giao.

d. Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc trực tiếp với phó trưởng phòng và cán bộ của phòng thì phó trưởng phòng và cán bộ của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với  trưởng phòng.

3.
 
Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.
All in one