sòng bạc okada - trang web chính thức

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

I. Chức Năng

     Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý về công tác Tổ chức cán bộ bao gồm: Bộ máy tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động,  tiền lương, các chế độ chính sách và cải cách hành chính trong nhà trường.

II. Nhiệm Vụ

1.
 
Tham gia xây dựng nội qui, qui định trên cơ sở các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến kế hoạch phát triển thường xuyên và lâu dài của Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.
2.

 

Tham mưu trình Hiệu trưởng về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường, các qui định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ. Các quyết định thành lập, tổ chức lại, đổi tên hoặc giải thể các đơn vị thuộc thẩm quyền của Nhà trường theo qui định của pháp luật.
3.
 
Tham gia thẩm định trình Hiệu trưởng về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị và mối quan hệ công tác của các đơn vị trong Nhà trường.
4.

 

Tham gia trình Hiệu trưởng công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo nguồn của Trường và các đơn vị trong Trường; Tổ chức thực hiện qui trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo.
5.

 

Thẩm định trình Hiệu trưởng công tác tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như công tác xếp lương, lên lương hàng năm; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác hưu trí; trợ cấp nghỉ việc; tử tuất…. thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo qui định của pháp luật.
6.
 
Xây dựng và ban hành, kiểm tra các thông báo về việc bảo đảm chấp hành văn minh, trật tự, kỷ luật kỷ cương lao động, nội qui, quy định làm việc, ngày nghỉ lễ, tết …của Nhà trường.
7. Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động trong toàn Trường.
8.
 
Tham mưu trình Hiệu trưởng ra quyết định chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Nhà trường theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ và của Nhà nước.
9.
 
Tham gia xây dựng trình Hiệu trưởng các quyết định Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo qui định của pháp luật.
10.

 

Tham mưu trình Hiệu trưởng quyết định các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường; chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu cửa quyền, hách dịch trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và các lĩnh vực công tác khác trong Nhà trường theo qui định của pháp luật.
11. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trường theo qui định.
12.

 

Tổ chức thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức nhân sự, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức , viên chức và người lao động thuộc phạm vi trách nhiệm theo qui định pháp luật; Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất trong Nhà trường cũng như tổ chức nghiệp vụ cấp trên.
13. Hướng dẫn và kiểm tra về công tác tổ chức nhân sự ở các đơn vị thuộc Trường theo qui định pháp lệnh.
14.

 

Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ chung trong Nhà trường gồm:
        a. Tiếp nhận và xử lý các lọai công văn đi, đến chung của Nhà trường.
        b. Trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính với địa phương.
        c. Quản lý con dấu tròn của Nhà trường và các đòan thể trong Nhà trường.
        d. Đánh máy văn bản, sao y bản chính, photocoppy các tài liệu, văn bản phục vụ cho toàn trường.
15. Quản lý đội ngũ cán bộ  công nhân viên của phòng theo qui định của pháp luật.
16. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Nhà trường.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
18.
 
Thường trực ban chỉ  đạo thực hành chống tham nhũng của Nhà trường.(Tổng hợp hoạt động và viết báo cáo cấp trên).

III. Cơ Cấu Tổ Chức

Phòng Tổ chức Cán bộ được sử dụng con dấu của Nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh của Hiệu trưởng.
Biên chế của phòng:
                                          1 trưởng phòng;
                                          1 phó trưởng phòng; 
                                          Từ 3 đến 5 chuyên viên. 
Trưởng phòng và phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định pháp luật.
Trưởng phòng:                       Chuyên viên chính Hoàng Văn Hùng
Phó trưởng phòng:                Chuyên viên chính Trần Thị Mỹ Linh
Chuyên viên:                          Lưu Chí Hiếu
Chuyên viên:                          Nguyễn Thị Minh Hiền
Chuyên viên:                          Trần Thị Nhung
Chuyên viên:                          Tống Thị Mến

 IV. Nguyên Tắc Hoạt Động

1. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.
2.

 

Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ chuyên viên; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.
3.
 
Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.
4.
 
Cán bộ trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những phần việc được giao.
5.
 
Trong trường hợp Hiệu trưởng làm trực tiếp với phó trưởng phòng và cán bộ của phòng thì phó trưởng phòng và cán bộ của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với trưởng phòng.
6.
 
Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.
All in one