sòng bạc okada - trang web chính thức

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022 

KẾ HOẠCH
Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp
Trình độ Cao đẳng năm 2022

Mục tiêu tự đánh giá chất lượng chương trình:

  • Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên trong toàn Trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chất lượng, tự đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, qua đó huy động tất cả các đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng.
  • Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của chương trình đào tạo dựa trên cơ sở đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
  • Đánh giá các mặt hoạt động của khoa chuyên môn thực hiện chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp từ tuyển sinh đến điều tra khảo sát việc làm sau tốt nghiệp.
  • Đánh giá điểm mạnh và điểm hạn chế của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp từ đó đề ra các giải pháp cải thiện chất lượng chương trình đào tạo.

Chi tiết kế hoạch: >><<

Quyết định về việc thành lập Hội đồng TĐGCL Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp – Trình độ Cao đẳng năm 2022: >><<

Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng TĐGCL Chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp – Trình độ Cao đẳng năm 2022: >><<

Có thể bạn quan tâm

All in one