sòng bạc okada - trang web chính thức

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện tự đánh giá chất lượng
Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III năm 2022

Mục tiêu tự đánh giá chất lượng (TĐGCL):

  • Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên trong toàn Trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chất lượng, tự đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của nhà trường theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường Cao đẳng,qua đó huy động tất cả các đơn vị trong toàn trường cùng thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng.
  • Thu thập, xử lý thông tin và minh chứng để chứng minh mức độ đạt được của nhà trường dựa trên cơ sở đối chiếu, so sánh với các yêu cầu của hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và các chỉ số kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường Cao đẳng.
  • Xây dựng, thực hiện, duy trì và phát huy tốt các điểm mạnh, các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt, qua đó giúp Trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường.

Chi tiết kế hoạch: >><<

Quyết định về việc thành lập Hội đồng TĐGCL cơ sở GDNN 2022: >><<

Quyết định về việc thành lập Ban thư ký Hội đồng TĐGCL Cơ sở GDNN 2022: >><<

Kết quả tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III năm 2022 >>ết<<

Có thể bạn quan tâm

All in one