sòng bạc okada - trang web chính thức

Phòng ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Email: [email protected]
Điện thoại liên hệ: (028) 39 787 886

I. Giới thiệu về đơn vị

Phòng Đảm bảo chất lượng và Quan hệ doanh nghiệp tiền thân là phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề – thành lập theo quyết định số 108/QĐ-CĐNGTVTTWIII ngày 23/11/2015 Của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III. Sau khi sát nhâp với phòng Quan hệ doanh nghiệp và Hợp tác quốc tế, phòng đổi tên thành Phòng Đảm bảo chất lượng và Quan hệ doanh nghiệp theo quyết định số 59/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III. Nhiệm vụ chính là thực hiện công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng , công tác quan hệ doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường.

II. Chức năng, nhiệm vụ

 • Chức năng: Phòng Đảm bảo chất lượng và Quan hệ doanh nghiệp  là đơn vị chức năng thuộc sòng bạc okada :
  1. Tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác khảo thí các hệ, các trình độ đào tạo của Trường.
  2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường theo đúng quy trình kiểm định của Bộ
   Lao động Thương binh và Xã hội.
  3.  Xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường.
  4. Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về việc thiết lập quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, thực tập, giới thiệu việc làm, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo.
  5. Xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện với các đơn vị thuộc Trường trong công tác quan hệ với doanh nghiệp và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo.
  6. Quản lý công tác NCKH và chuyển giao công nghệ
 • Nhiệm vụ:
  1. Căn cứ các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để
   tham mưu Ban Giám hiệu ban hành các quy chế, quy định và đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến các nội dung về khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo của
   Nhà trường.
  2. Quản lý và sử dụng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc môdun/môn học của các khoa chuyên môn theo quy định.
  3. Quản lý, tổ chức kiểm tra kết thúc môdun/môn học. Chuyển giao kết quả điểm kiểm tra, thi tốt nghiệp của các kỳ kiểm tra, thi cho các đơn vị liên quan.
  4. Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp theo quy định.
  5. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá cơ sở dạy nghề và tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  6. Tổ chức tập huấn và tư vấn cho các đơn vị trong Trường các nội dung và các biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề theo
   hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do Nhà nước ban hành.
  7. Tham mưu với Hiệu trưởng các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng do Nhà nước ban hành và quy chuẩn quốc tế.
  8. Nghiên cứu và xây dựng bộ công cụ cho công tác đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…) về chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn, kiểm định chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.
  9. Thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá hàng năm và để chuẩn bị phục vụ cho việc Đánh giá ngoài.
  10. Chủ trì xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và báo cáo tự đánh giá các chương trình đào tạo hàng năm.
  11. Chủ trì phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và trình Hiệu trưởng phê duyệt.
  12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng.
  13. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng.
  14. Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
  15. Xây dựng và vận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng tại các lĩnh vực mà phòng phụ trách.
  16. Tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, bao gồm: Nghiên cứu, khảo sát và lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
  17. Chủ trì thực hiện các báo cáo định kỳ về bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
  18. Xây dựng kế hoạch hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước,
   quảng bá hình ảnh nhà trường theo định hướng chiến lược được duyệt.
  19. Chủ động tìm kiếm mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước;
   tìm kiếm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo có thiện chí hợp tác với Trường để đề xuất Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác.
  20. Phối hợp với các khoa phát triển mối quan hệ với doanh nghiệp cũ và xây dựng các mối quan hệ với doanh nghiệp mới để đưa học sinh-sinh viên đi thực tập sản xuất và tìm kiếm việc làm sau khi ra trường;
  21. Phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu với Ban Giám hiệu về cải tiến phương pháp, nội dung chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế và các hoạt động của doanh nghiệp và xã hội (thông qua các hội thảo, điều tra, khảo sát và những buổi tiếp xúc với doanh nghiệp do Phòng tổ chức).
  22. Tham mưu và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, giao lưu giữa các khoa, sinh viên với doanh nghiệp về hoạt động hướng nghiệp, giới thiệu
   thực tập và tuyển dụng sinh viên chuẩn bị ra trường….
  23. Phối hợp với các khoa đào tạo nâng bậc, đào tạo lại nguồn nhân lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
  24. Tổng hợp kế hoạch, ra quyết định, báo cáo kết quả đi thực tập tại doanh nghiệp của giáo viên các khoa.
  25. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
  26. Thỏa thuận và ký kết biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp về việc tiếp nhận học sinh-sinh viên thực tập thực tế hàng năm.
  27. Liên hệ với các doanh nghiệp và định kỳ tổ chức các buổi tham quan thực tế cho học sinh-sinh viên.
  28. Triển khai việc bố trí học sinh-sinh viên đến địa điểm thực tập, thực tế, giám sát, hướng dẫn và giúp đỡ học sinh-sinh viên trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp
  29. Thuyết phục doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng nguồn học sinh-sinh viên tốt nghiệp từ sòng bạc okada có ngành nghề đào tạo, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhất là các sinh viên đang thực tập thực tế tại doanh nghiệp nhằm tăng tỷ lệ học sinh-sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
  30. Tổ chức và chủ trì công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ bao gồm: lập kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn trường ( đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp Bộ); Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn trường; Theo dõi, tổ chức, nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học trình lãnh đạo phê duyệt; Phát triển, hợp tác các hợp đồng nghiên cứu khoa học- công nghệ
  31. Quản lý đội ngũ viên chức, người lao động của Phòng theo qui định của pháp luật.
  32. Trực tiếp đề nghị bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khen thưởng, kỷ luật viên chức, chuyên viên của Phòng.
  33. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

 • Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Trang
 • Phó trưởng phòng: Đặng Thái Thanh
 • Số lượng CBCNV: 10

IV. Một số hình ảnh về thông tin hoạt động:

 • Thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học

 • Đưa sinh viên đi tham quan doanh và học tập tại doanh nghiệp

 • Tổ chức thi tốt nghiệp

All in one