sòng bạc okada - trang web chính thức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên
(Số: 37/QĐ-CĐGTVTTWIII)

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

     Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BLĐTBXH ngày 12/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;
     Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III thành sòng bạc okada ;
     Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BGTVT ngày 23/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III;
     Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng;
     Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên,

     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định về Quy chế công tác học sinh, sinh viên của sòng bạc okada .

Điều 2. Quyết định 37/QĐ-CĐGTVTTWIII  ngày 02/8/2023 có hiệu lực thi hành kể từ Học kỳ I, năm học 2023-2024. Thay thế Quyết định số 31/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 22/02/2018 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên hệ chính quy. Ban hành kèm theo quyết định này “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện” của học sinh, sinh viên.

Điều 3. Trưởng các Phòng, khoa, giáo viên, học sinh-sinh viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Xem Quy chế Học sinh, sinh viên 2023.

Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên.

Có thể bạn quan tâm

All in one