sòng bạc okada - trang web chính thức

THÔNG BÁO
Về việc triển khai dự án hợp tác với Hội đồng Anh

     Căn cứ vào kế hoạch triển khai Dự án hợp tác với Hội đồng Anh về “Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng dạy nghề tại sòng bạc okada ”.
     Nhà trường thông báo đến các Phòng, khoa và học sinh- sinh viên (HSSV) kế hoạch triển khai dự án trong tháng 8 như sau:
1. Thời gian thực hiện từ 03/8 đến 31/8/2017
2. Nội dung thực hiện: 
Lấy ý kiến khảo sát về các vấn đề sau:
– Khảo sát mức độ quan tâm của CB-GV và HSSV về công tác lấy ý kiến người học (lần 2)
– Trải nghiệm học tập cho HSSV khóa 8 và khóa 10
– Khảo sát tình hình việc làm của HSSV khóa 8
3. Đối tượng lấy ý kiến:
– Trưởng và phó các đơn vị
– Tất cả giáo viên (bao gồm các giáo viên kiêm nhiệm)
– HSSV các khóa
(Kế hoạch cụ thể  theo phụ lục đính kèm)
Ghi chú: Do HSSV khóa 8 đang thực tập tại doanh nghiệp nên đề nghị các khoa thông báo lịch ôn tập về Phòng ĐBCLDN để Phòng xếp lịch khảo sát.
Yêu cầu các Phòng, Khoa và HSSV các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

KT .HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Mạnh Hùng


PHỤ LỤC
(Kèm theo thông báo số:44/ ngày 02 tháng  8 năm 2017 của Hiệu trưởng) 

TT

Đối tượng lấy ý kiến

Nội dung lấy ý kiến

Thời gian thực hiện

Đơn vị/ cá nhân phụ trách thực hiện

Đơn vị/ cá nhân hỗ trợ

1 HSSV khóa 10 –         Trải nghiệm học tập tại trường theo bộ câu hỏi đã được phê duyệt Thứ 6 ngày 11/8/2017 –  Tổ điều phối Cán bộ khoa

Giáo viên 

–         Khảo sát mức độ quan tâm của sinh viên về công tác lấy ý kiến người học (lần 2)  Từ 03/8-  11/8/2017 – Phòng ĐBCLDN

 

Cán bộ khoa

Giáo viên 

 

2 HSSV khóa 9 –         Khảo sát mức độ quan tâm của sinh viên về công tác lấy ý kiến người học (lần 2)  Từ 03/8-  11/8/2017
3 HSSV khóa 8 –         Trải nghiệm học tập tại trường theo bộ câu hỏi đã được phê duyệt Từ 03/8 – 31/8/2017 theo sự đăng ký của khoa (do HSSV còn đi thực tập tại doanh nghiệp) –  Phòng ĐBCLDN

–  GV chủ nhiệm các lớp

Cán bộ khoa

 Giáo viên theo dõi thực tập

 

–         Khảo sát mức độ quan tâm của sinh viên về công tác lấy ý kiến người học (lần 2)
–         Khảo sát kết quả việc làm trước khi tốt nghiệp
4 Cán bộ, giáo viên các đơn vị –         Khảo sát mức độ quan tâm của CB, GV về công tác lấy ý kiến người học (lần 2) Từ 03/8 – 11/8/2017 –  Phòng ĐBCLDN

 

Cán bộ khoa

 

Có thể bạn quan tâm

All in one